ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เรามุ่งเน้นในการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ทั้ง 7 ด้าน

พันธกิจ

เพื่อการร่วมใจ ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาในทุกๆด้าน ให้เกิดคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตำบลสันผีเสื้อในทุกๆด้าน ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจ

 

พื้นที่การปกครอง

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่มีระยะห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 5 กิโลเมตร จำนวนครัวเรือนกว่า 3,440 ครัวเรือน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวกิจกรรม


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวสำนักปลัด


11 ตุลาคม, 2017 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประชุมชี้แจงรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
10 ตุลาคม, 2017 รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2560
4 ตุลาคม, 2017 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
20 กันยายน, 2017 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
18 กันยายน, 2017 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ข่าวกองคลัง


17 ตุลาคม, 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายบุญเลิศ อินต๊ะสาร ถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม, 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดCCTV จำนวน 11 จุด พร้อมติดตั้ง
11 ตุลาคม, 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับผ้าบริเวณถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตุลาคม, 2017 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
10 ตุลาคม, 2017 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวกองการศึกษา


ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ข่าวกองช่าง

1 กุมภาพันธ์, 2017 ป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ
8 ธันวาคม, 2014 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีการซ่อมแซมผิวทางจราจร โดยการโอเวอร์เลย์ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าบ้านร้องอ้อ ม.4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ จึงขอให้ท่านหลีกเลี่ยงถนนเส้นทางดังกล่าว
14 ตุลาคม, 2014 ทต.สันผีเสื้อ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน จาก อบต.เหล่ายาว และยินดีต้อนรับ นายวัชระ เพลัย ที่โอนย้ายจาก อบต.เหล่ายาว มาดำรงตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ระดับ 5 กองช่าง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกองส่งเสริมการเกษตร

4 ตุลาคม, 2017 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มอบดอกดาวเรืองให้ประชาชนตำบลสันผีเสื้อ เพื่อน้อมปลูกให้บานสะพรั่งทั่วตำบลสันผีเสื้อ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
23 สิงหาคม, 2017 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
11 สิงหาคม, 2017 โครงการป้องกันควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ต.สันผีเสื้อ #ภายใต้โครงการ๙๑๐๑ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
10 สิงหาคม, 2017 โครงการชาวนาน้อย สืบสานภูมิปัญญา สู่ชาวนารุ่นใหม่ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ประจำปี 2560
26 กรกฎาคม, 2017 โครงการป้องกันควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีวิธี” ภายใต้ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ข่าวกองสวัสดิการสังคม

ข่าวกองทุนสวัสดิการชุมชน

25 พฤศจิกายน, 2016 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตของ แม่อุ้ยบัวขาว ไชยวงศ์ ณ สุสานบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 ตุลาคม, 2015 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3 สิงหาคม, 2015 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ จำนวน 7,000.- บาท กรณีเสียชีวิตของ แม่อุ้ยคำป้อ พิบูลย์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ สุสานบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
28 กรกฎาคม, 2015 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตของ นางวรรณ กิติสร จำนวน 11,000.- บาท ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ
17 กรกฎาคม, 2015 นายกลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ กรณีเสียชีวิตของพ่อบุญมา สบติ๊บ หมู่ที่ 9 จำนวน 9,000 บาท

ข่าวรับสมัครงาน

ฟาร์มผีเสื้อ

ช่วงนี้เป็นเทศกาลชมผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อก็มีจุดชมผีเสื้อนะคะ เชิญชวนมาชม และสัมผัสเหล่าบรรดาผีเสื้อ ได้ที่ฟาร์มผีเสื้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่

สนามมวยเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ หมู่ 3 บ้านท่า (ร้องขี้ควาย)

ออกกำลังกายพร้อม ทักษะป้องกันตัวด้วยครูมวยมากประสบการณ์ เข้าสมัครและเรียนกันได้ฟรี ที่ สนามมวยเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ หมู่ 3 บ้านท่า (ร้องขี้ควาย)

สถานที่พักผ่อนจิตใจ และอิ่มบุญของตำบล

1 ในวัดที่ชาวบ้านจะมาร่วมทำบุญและจัดกิจกรรมต่างๆ ในศาสนพิธีเสมอ รวมถึงวัดต่างๆละแวกใกล้เคียง