ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เรามุ่งเน้นในการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ทั้ง 7 ด้าน

พันธกิจ

เพื่อการร่วมใจ ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาในทุกๆด้าน ให้เกิดคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตำบลสันผีเสื้อในทุกๆด้าน ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจ

 

พื้นที่การปกครอง

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่มีระยะห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 5 กิโลเมตร จำนวนครัวเรือนกว่า 3,440 ครัวเรือน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยรัฐบาลจัดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยจะสำรวจข้อมูลสินค้า อาหาร และที่พักท้องถิ่น (โฮมสเตย์) ซึ่งจะจัดทำช่องทางการขายสินค้าในลักษณะตลาดออนไลน์ การเพิ่มพื้นที่และหาพื้นที่ใหม่ในสถานที่ค้าอื่น จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้สนใจที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำหลักฐาน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1ใบ 4.รูปสินค้าที่จะเผยแพร่ จำนวน 3 ใบ ติดต่อขอรับลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 053-854380-1 ต่อ 26 ในวันเวลาราชการ

ข่าวกิจกรรม


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวสำนักปลัด


13 ธันวาคม, 2017 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม)
13 ธันวาคม, 2017 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่สถานประกอบการในเขตพืเนที่รับผิดชอบตำบลสันผีเสื้อ
12 ธันวาคม, 2017 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า ณ สะพานข้ามแม่น้ำปิง ฝั่งหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติป่าตัน
7 ธันวาคม, 2017 สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
24 พฤศจิกายน, 2017 คำสั่ง เรื่อง กำหนดรายชื่อการให้บริการในช่วงระยะเวลา 12.00-13.00 น. ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ข่าวกองคลัง


14 ธันวาคม, 2017 ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการขยายสะพานบริเวณทางเข้าวัดร้องอ้อ หมู่ 3 บ้านท่า(ร้องขี้ควาย)
13 ธันวาคม, 2017 ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
7 ธันวาคม, 2017 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
7 พฤศจิกายน, 2017 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560
6 พฤศจิกายน, 2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่ที่ 1 บ้านป่าข่อยเหนือ

ข่าวกองการศึกษา


ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ข่าวกองช่าง

1 กุมภาพันธ์, 2017 ป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ
8 ธันวาคม, 2014 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีการซ่อมแซมผิวทางจราจร โดยการโอเวอร์เลย์ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าบ้านร้องอ้อ ม.4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ จึงขอให้ท่านหลีกเลี่ยงถนนเส้นทางดังกล่าว
14 ตุลาคม, 2014 ทต.สันผีเสื้อ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน จาก อบต.เหล่ายาว และยินดีต้อนรับ นายวัชระ เพลัย ที่โอนย้ายจาก อบต.เหล่ายาว มาดำรงตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ระดับ 5 กองช่าง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกองส่งเสริมการเกษตร

12 ธันวาคม, 2017 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการเทศกาลข้าวใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ บ้านชาวนาน้อย
17 พฤศจิกายน, 2017 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการประชุมใหญ่เกษตรกรตำบลสันผีเสื้อประจำปี ครั้งที่ 1/2561
4 ตุลาคม, 2017 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มอบดอกดาวเรืองให้ประชาชนตำบลสันผีเสื้อ เพื่อน้อมปลูกให้บานสะพรั่งทั่วตำบลสันผีเสื้อ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
23 สิงหาคม, 2017 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
11 สิงหาคม, 2017 โครงการป้องกันควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ต.สันผีเสื้อ #ภายใต้โครงการ๙๑๐๑ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ข่าวกองสวัสดิการสังคม

15 ธันวาคม, 2017 ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยรัฐบาลจัดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยจะสำรวจข้อมูลสินค้า อาหาร และที่พักท้องถิ่น (โฮมสเตย์) ซึ่งจะจัดทำช่องทางการขายสินค้าในลักษณะตลาดออนไลน์ การเพิ่มพื้นที่และหาพื้นที่ใหม่ในสถานที่ค้าอื่น จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้สนใจที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำหลักฐาน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1ใบ 4.รูปสินค้าที่จะเผยแพร่ จำนวน 3 ใบ ติดต่อขอรับลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 053-854380-1 ต่อ 26 ในวันเวลาราชการ
12 ธันวาคม, 2017 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ วัดป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
12 ตุลาคม, 2017 โรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบ้านร้องอ้อ
3 สิงหาคม, 2017 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
2 สิงหาคม, 2017 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ข่าวกองทุนสวัสดิการชุมชน

25 พฤศจิกายน, 2016 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตของ แม่อุ้ยบัวขาว ไชยวงศ์ ณ สุสานบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 ตุลาคม, 2015 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3 สิงหาคม, 2015 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ จำนวน 7,000.- บาท กรณีเสียชีวิตของ แม่อุ้ยคำป้อ พิบูลย์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ สุสานบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
28 กรกฎาคม, 2015 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตของ นางวรรณ กิติสร จำนวน 11,000.- บาท ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ
17 กรกฎาคม, 2015 นายกลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ กรณีเสียชีวิตของพ่อบุญมา สบติ๊บ หมู่ที่ 9 จำนวน 9,000 บาท

ข่าวรับสมัครงาน

ฟาร์มผีเสื้อ

ช่วงนี้เป็นเทศกาลชมผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อก็มีจุดชมผีเสื้อนะคะ เชิญชวนมาชม และสัมผัสเหล่าบรรดาผีเสื้อ ได้ที่ฟาร์มผีเสื้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่

สนามมวยเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ หมู่ 3 บ้านท่า (ร้องขี้ควาย)

ออกกำลังกายพร้อม ทักษะป้องกันตัวด้วยครูมวยมากประสบการณ์ เข้าสมัครและเรียนกันได้ฟรี ที่ สนามมวยเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ หมู่ 3 บ้านท่า (ร้องขี้ควาย)

สถานที่พักผ่อนจิตใจ และอิ่มบุญของตำบล

1 ในวัดที่ชาวบ้านจะมาร่วมทำบุญและจัดกิจกรรมต่างๆ ในศาสนพิธีเสมอ รวมถึงวัดต่างๆละแวกใกล้เคียง